3.3 Het kleinste tandwiel: omkadering op hogere beleidsniveaus

Een gemeenschapsmunt is lokaal, maar is afhankelijk van bovenlokale regelgeving of financieringsbronnen. Om je munt goed te ontwerpen, betrek je best ook van bij de start de instanties die daarvoor bevoegd zijn bij het initiatief.

Financiers en subsidieverstrekkers maken een gemeenschapsmunt mee mogelijk. Ze zullen vooral bereid zijn steun te geven indien de munt bijdraagt tot een maatschappelijk doel dat ook zij nastreven. Zo geeft de EU subsidies voor innovatie en sociale inclusie. Doorgaans verstrekken deze instanties het startkapitaal, maar zijn ze niet bij de uitvoering betrokken. Betrek hen bij het zoeken naar een duurzaam financieringsmodel.

In Vlaanderen vallen gemeenschapsmunten binnen het kader van de Wet op het vrijwilligerswerk. Voor een aantal bovenlokale instanties, zoals de belastingdienst, de RVA, de BTW-controle, de sociale inspectie of het ziekenfonds, is de gemeenschapsmunt een nieuw fenomeen. Daardoor kunnen er bij hen nog vragen rijzen. Moeten mensen belasting of BTW betalen op wat ze verdienen in de gemeenschapsmunt? Hoeveel mogen deelnemers ‘bijverdienen’ bovenop hun uitkering, en onder welke voorwaarden? Het is daarom cruciaal heel transparant te zijn, en samen naar een correcte uitvoering van de gemeenschapsmunt te zoeken (zie ook Hoofdstuk 9).

Hou goed voor ogen dat de huidige wetgeving nog overwegend is afgestemd op de context van de industriële samenleving, en bedoeld is om over misbruiken binnen dat systeem te waken. Gemeenschapsmunten zijn echter vaak een middel om sociale noden te lenigen en om capaciteiten in te zetten buiten dat kader om (of beter: complementair eraan). Ze zijn bedoeld om maatschappelijke dienstverlening te versterken, niet om ervan te ‘profiteren’ of er misbruik van te maken! Het komt er dus op aan met die visie voor ogen binnen de bestaande wetgeving ruimte te vinden om cocreatieve initiatieven zoals een gemeenschapsmunt te laten groeien.

In een notendop

[info] Gemeenschapsmunten:

  • zijn de olie die de cocreatieve dynamiek gesmeerd doet verlopen
  • moeten de deelnemers aanspreken en motiveren, en worden dus niet voor maar met hen ontworpen
  • worden gelanceerd door een partnerschap met alle betrokken partners en belanghebbenden
  • functioneren in Vlaanderen binnen de Wet op het vrijwilligerswerk

results matching ""

    No results matching ""