8. Monitoring en evaluatie


Je wil weten of je gemeenschapsmunt goed functioneert, tot het doel bijdraagt en alle doelgroepen bereikt. Monitoring betreft de processen die je opzet om dat te kunnen meten. Hoe sneller en nauwkeuriger je weet of de munt goed draait, hoe beter je kunt bijsturen.

Monitoring laat toe de munt dynamisch aan te passen aan evoluerende noden, dromen en capaciteiten, en vormt dus een sleutel tot het duurzaam succes van de muntkring. Dat betekent ook dat monitoring niet ‘over’ maar ‘met’ de gebruikers moet gebeuren.

Meten betekent gegevens verzamelen op een zoveel mogelijk gecontroleerde en gestandaardiseerde manier.

  • Gecontroleerd’ wil zeggen dat je meetmethode tot aantoonbare cijfers en conclusies leidt. Zo is een schatting van het aantal festivalbezoekers minder controleerbaar dan het aantal verkochte tickets.

  • Gestandaardiseerd’ betekent dat je gebruik maakt van een in principe door iedereen bruikbare meeteenheid. Een meter is een meer gestandaardiseerde methode om de grootte van een kamer te meten dan voeten. Soms volstaan voeten, bv. als je wil weten of een kast in een bepaalde hoek past.

Daarnaast wil je ook weten hoe mensen de gemeenschapsmunt ervaren, en wat het ‘verhaal’ is achter de cijfers die je vindt. Voor de evaluatie van je gemeenschapsmunt voer je dus metingen uit op twee niveaus:

  1. De perceptie van de munt door gebruikers registreer je via bevragingen
  2. Harde cijfers over het gebruik volg je op via een monitoringsysteem

Gebruikersbevraging

De gebruikersbevraging dient om inzicht te krijgen in hoe mensen de gemeenschapsmunt als product zien: wat verwachten zij van de munt, hoe ervaren ze het gebruik ervan? De bevragingen kunnen thematisch zijn, gericht op thema’s als wenselijkheid of haalbaarheid van de munt, tevredenheid over het model of onderdelen ervan. Bevragingen kunnen kwalitatief zijn (“Wat vind je van de sfeer in de buurt?”) en/of kwantitatief (“Hoe vaak heb je nood aan hulp bij administratie?”) Een combinatie van beide levert het meeste inzicht; je weet niet alleen wat mensen verwachten of ervaren, maar je begrijpt ook beter waarom.

Bij het opstellen van een vragenlijst is het belangrijk vooraf goed na te denken over de thema’s die je wenst te bevragen. Stel vragen op die zo precies mogelijk uitdrukken wat je over elk thema wil weten. Stel eenvoudige, helder geformuleerde vragen, en zorg dat elke vraag maar één aspect bevraagt. Het is raadzaam je vragen af te stemmen op vragenlijsten die elders al gebruikt worden, want zo kun je vergelijken en van elkaar leren.

Monitoringsysteem

Het monitoringsysteem verzamelt ‘harde’ gegevens over het muntgebruik: wie gebruikt ze, tussen wie worden ze doorgegeven, hoe veel keren worden ze uitgewisseld in een bepaalde tijdsperiode, hoelang zijn ze in omloop alvorens te worden verzilverd? Deze gegevens bieden veel inzicht in het proces (het ‘hoe’) van het muntgebruik.

  • Deze gegevens kun je het best via elektronische weg verzamelen. Ook een ‘papieren’ opvolging is mogelijk, maar dan kost het veel meer tijd en energie om gegevens te registreren en te analyseren.
  • Elektronische monitoring kan ook in het betaalplatform ingebouwd worden, wat maakt dat de gegevens automatisch bijgehouden worden telkens een deelnemer een transactie uitvoert.

Met het oog op de privacywetgeving (zie ook Juridische randvoorwaarden) is het aan te raden deze data alleen geanonimiseerd en geaggregeerd beschikbaar te maken.

Geanonimiseerd wil zeggen dat de namen van deelnemers onzichtbaar gemaakt zijn. Voor de gemeenschapsmunt is het nodig gegevens over individuele deelnemers bij te houden (de registratie gebeurt niet anoniem). Als je die data echter wil gebruiken voor onderzoek en monitoring, moet je ervoor zorgen dat het niet langer mogelijk is individuen te herkennen.

Geaggregeerd betekent dat de cijfers gaan over alle deelnemers samen, niet over (het gedrag van) individuen. Zo kun je bijvoorbeeld weten of er veel transacties zijn tussen ouderen en jongeren, maar niet welke ouderen en jongeren daar juist bij betrokken zijn.

Tabel: Planning

Fase Beschrijving
Ontwikkeling Zoek partners of onderaannemers voor de monitoring.
Maak het opzet van het monitoringsysteem en de gebruikersbevraging (welke data wil je hebben, welk systeem of methodes wil je gebruiken?)
Pilootproject Bereid monitoringsysteem en bevragingsmethoden voor (bv. enquêtes opstellen, interviews voorbereiden, software voor data-analyse installeren …).
Verzamel gegevens en voer (geregeld) onderzoek uit (interviews afnemen, enquêtes houden, data verzamelen).
Evaluatie Analyseer de verzamelde informatie.
Trek conclusies voor het vervolg van je munt.

results matching ""

    No results matching ""